وزیر صنعت، معدن، تجارت در نامه ای به وزیر بهداشت عراق خواستار حل مشکلات شد

#