برگزاری مراسم دیدار نوروزی اعضای سندیکای صاحبان دارویی با حضور دکتر دیناروند

#