عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: امید است ۹۷، سال اتحاد صنعت داروسازی باشد

#