معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست مجمع اروپا و ایران خبر داد: حمایت۲۸ کشور اروپایی از پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی

#