رییس نمایشگاه ایران فارما۲۰۱۷ : ایران فارما نه نمایشگاهی سنتی با تعدادی غرفه و بازدیدکننده، بلکه رخدادی علمی و فرهنگی است

#