پی نوشت رئیس جمهور در خصوص ارایه پیشنهادات رییس اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور

#