۸۰درصد از بیمارستان های تأمین اجتماعی از درجه ممتاز برخوردارند

#