وزیر بهداشت در نشست خبری پایان سال؛ وضعیت قیمت دارو در سال آینده

#