هفتمین کار گروه آفریقا و شرق آسیای کمیته صادرات برگزار شد

#