نجفی‌عرب در مراسم نوروزی سندیکا ؛ صنعت داروسازی امروز نیازمند انسجام گذشته است/ تا رقابت جدی نشده به فکر این صنعت باشیم

#