۱۴۰۲/۱۲/۰۲

لزوم ایجاد ثبت فیش گواهی آماری در پورتال بانک مرکزی توسط متقاضیان ارز

#