۱۴۰۲/۱۲/۱۴

عطف به نقض، فسخ یا خاتمه قرادادهای منعقده دستگاههای دولتی به علت خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم ها‎

#