رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در گفت و گو با روزنامه سپید: ضرورت بازنگری قیمت داروهای سنتی توسط وزارت بهداشت

#