رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: لزوم نظارت جدی بر قراردادهای انتقال تکنولوژی

#