رئیس سازمان غذا و دارو: تجویز داروهای خارج از فهرست دارویی کشور به هیچ وجه مورد تائید نیست

#