رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: قیمت‌گذاری دارو رضایت صاحبان صنایع را جلب نمی کند/ نظرات سندیکا مورد توجه قرار نمی گیرد

#