دکتر صفاری: طرح دارویار باید زنجیره تامین دارو را به صورت جامع و کامل ببیند

#