۱۴۰۲/۱۲/۰۲

دکتر رسول دیناروند: اجازه ندهیم سهم دارو در دانشگاه های علوم پزشکی نادیده گرفته شود

#