دكتر لقمان فيروزپور: تحریم تنها مانع صادرات دارو نیست

#