دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی مطرح کرد؛ مراقب باشیم تولیدکنندگان واقعی تجهیزات پزشکی فراموش نشوند

#