دکتر محمود نجفی عرب عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: معرفی دستاوردهای دارویی به تقویت خودباوری ملی کمک می‌کند

#