تامین برق مصرفی صنایع با دیماند بیش از یک مگاوات از طریق نیروگاه های بخش خصوصی

#