برگزاری جلسه دیدار تجاری دارویی هند، آفریقا و آسیا در مهرماه سالجاری در شهر حیدرآباد هند

#