۱۴۰۲/۱۲/۱۴

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ تولید داروی ایرانی در روسیه آغاز شد

#