۱۴۰۳/۰۲/۳۱

باید شرایطی مهیا شود که بخش خصوصی بتواند به فضای کسب و کار اعتماد کند

#