رئیس سازمان غذا و دارو: ذخیره استراتژیک سرم در حال بازسازی است

#