در دومین روز از برگزاری دومین نمایشگاه بین المللی ایران فارما صورت گرفت: برگزاری سلسله نشست خبرگان نظام دارویی کشور در مسیر الحاق به WTO

#