۱۴۰۳/۰۲/۳۱

عدم امکان تخصیص ارز مجدد و عدم صدور IRC برای پروفرما های غیر ارز کشور فروشنده‎

#