با هدف تسهیل در فرآیند تامین مواد اولیه و دارو IRCهای مواد اولیه دارویی تا پایان سال تمدید شد

#