طی رایزنی های صورت گرفته از سوی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران؛ مجوز برپایی اولین پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه cphi روسیه صادر شد

#