گوگل تا آخر سال گوشی را با دی دریم سازگار می‌کند

#