در اولین سمینار مطالعات هم ارزی زیستی داروها بر مبنای طبقه بندی BCS صورت گرفت: گزارش اداره ثبت و بررسی دارو از انجام مطالعات هم ارزی زیستی در یکسال اخیر

#