نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران: تجربه موفق در قیمت داروهای OTC را می‌توان توسعه داد

#