دکتر کبریایی زاده در بازدید از یک شرکت دانش بنیان بیان کرد: گپ تکنولوژیک بواسطه حضور شرکت های دانش بنیان جبران شده است

#