۹ درصد داروهای کشور برای درمان دیابت مصرف می شود

#