رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران : امیدوارم ۹۷، سال رونق صنعت داروسازی کشور با حمایت مسئولین باشد

#