برگزاری جلسات بازخوانی عملکرد تولید و برنامه ریزی سال ۹۷

#