صورتجلسه مجمع سال ۹۶ (افزایش ۲۰ درصدی حق عضویت از ابتدای سال ۹۶)

#