سال ۹۵ به روایت داروسازان؛ نقدینگی؛ بزرگترین مشکل این روزهای صنعت داروسازی

#