مصوبات ۶۵ جلسه شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی با عنوان پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تامین اجتماعی

#