رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تاکید کرد: دولت هزینه اضافه برای صنعت دارو نتراشد

#