عدم پذیرش درخواست های صدور پروانه تولید با بیش از هشت پروانه تولید فعال

#