تنها با گذشت ۴ روز انجام گرفت: ثبت نام ۱۶۰ شرکت داخلی، اعلام آمادگی ۴۰ شرکت خارجی در ایران فارما ۲۰۱۹

#