رییس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروها انسانی ایران بیان کرد: ورود غیر کارشناسی ۲۰۵ قلم دارو به فهرست بیمه ها

#