ارائه راهکارهای جدید برای ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت در فرهنگستان علوم پزشکی

#