نامه سندیکا بعنوان دکتر عبده زاده در خصوص تعیین کف قیمت مصرف کننده (حداقل ۱۵۰ تومان)برای اقلام تولیدی شرکتهای دارویی

#