اقدام سازمان امور مالیاتی نسبت به اجرای سی و هفتمین جلسه کمیته ماده ۱۲

#