برگزاری نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ایران در هرات افغانستان مورخ: ۱ الی ۴ آبانماه ۹۷‎

#