گزارش مجمع عمومی سالیانه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران۱/ ایران فارما؛ تجربه موفق سندیکا/ تدوین نقشه راه صنعت داروسازی در افق ۱۴۰۴

#