پیرو نامه شماره ۹۹/۰۰۶۹ در خصوص توقف امر و لغو بخشنامه و بازنگری تعرفه ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالی

#